Založ si blog

Prevádzková bezpečnosť slovenských atómiek

Bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky jadrových elektrárni (JE) vo svete i u nás je v súčasnosti nepomerne vyššia, ako bola v začiatkoch jadrovej energetiky. Niekoľko faktov potvrdzujúcich tento vývoj je uvedených ďalej.

Jedným z dôsledkov havárie v Černobyle bol aj vznik Svetovej asociácie prevádzkovateľov JE (WANO) v r. 1989. Elektrárenské spoločnosti si uvedomili, že sú na jednej lodi. Havária ľubovoľnej JE by totiž znamenala významný dopad na všetky elektrárne vo svete – mediálny, politický, marketingový, technický, a v konečnom dôsledku ekonomický. Cez WANO si elektrárne vymieňajú získané skúsenosti, podrobujú sa partnerským previerkam silných tímov expertov z celého sveta. Poskytujú tiež informácie o prevádzkových udalostiach, výsledkoch prevádzky a ukazovateľoch, na základe ktorých sa môžu porovnávať a hľadať cesty zlepšovania vlastnej výkonnosti.

Zoberme si teda na pomoc niekoľko prevádzkových a bezpečnostných indikátorov používaných v jadre a pozrime sa na ich trend za viac ako 25 rokov od vzniku WANO. Jedným z najzákladnejších je počet neplánovaných rýchlych automatických odstavení (AO1) reaktora (môže sa tak stať z dôvodu, že niektorý zo sledovaných parametrov dosiahne nastavenú prahovú hodnotu, či už z dôvodu poruchy komponentu alebo omylu operátora). To je samozrejme neželaný stav, keďže každú takú udalosť je treba vyšetriť, určiť príčinu odstavenia, vykonať nápravu, urobiť požadované testy a až potom je možné začať znovu so spustením bloku. To môže trvať jeden až niekoľko dní. Okrem zvýšených nárokov na personál elektrárne, či už v súvislosti so stabilizáciou bloku po odstavení, alebo následnými činnosťami to samozrejme znamená aj stratu na výrobe elektriny.

priemerny-pocet-ao1

Začiatkom 90-tych rokov sme zaznamenávali v priemere viac ako jedno AO1 reaktora na blok/rok. V rokoch 2013-2015 však už nenastal na našich štyroch prevádzkovaných blokoch (V2 J. Bohunice a bloky 1 a 2 Mochovce) žiadny taký prípad. Vlani bol neplánovane automaticky odstavený len prvý blok v Mochovciach. Rekordérom medzi našimi reaktormi je štvrtý blok v Jaslovských Bohuniciach, ktorý nezaznamenal neplánované AO1 viac ako 10 rokov (naposledy v roku 2006). Neplánované rýchle automatické odstavenie (AO) reaktora je uvedenie reaktora a súvisiacich systémov do bezpečného stavu na obdobie dokedy sa nevyšetrí a neodstráni príčina odstavenia. Žiadne z AO1 na našich reaktoroch VVER od ich spustenia nepredstavovalo bezpečnostne významné poruchy a znižovanie ich počtu len dokazuje spoľahlivosť systémov VVER, ako aj obsluhujúceho personálu.

So spoľahlivosťou a kvalitou prevádzky a všetkých s ňou spojených činností súvisí ukazovateľ UCF (Unit Capability Factor – koeficient pohotovosti bloku). Hovorí, nakoľko bola využitá kapacita elektrárne. Teoreticky, ak by bol blok celý rok prevádzkovaný na menovitom výkone, tak hodnota by bola 100%. Každý rok je však nevyhnutné blok odstaviť na obmenu časti jadrového paliva a na vykonanie požadovaných testov a kontrol. Je teda snahou, aby organizácia prác bola taká, aby ukazovateľ bol čo najvyšší.  Samozrejme pri splnení všetkých bezpečnostných požiadaviek.

priemer-ucf

Tu naše bloky zaznamenali pozoruhodný pokrok. Dĺžka štandardnej ročnej generálnej odstávky (GO) poklesla za sledované obdobie na menej ako polovicu. Pred 20-30 rokmi trvala bežná každoročná odstávka okolo 45 dní, v súčasnosti je optimálna dĺžka menej ako 20 dní. Rekordne krátka GO bola zvládnutá v roku 2014 za 18,6 dňa na štvrtom bloku v J. Bohuniciach. Koeficient UCF sa u nás zvýšil z priemerných 80% začiatkom 90-tych rokov, na v súčasnosti bežných viac ako 92%. Najlepším rokom z tohto pohľadu bol rok 2013, keď priemerný UCF kulminoval na 93,95%. Najvyššia hodnota 94,56% bola dosiahnutá na štvrtom bohunickom bloku v roku 2014. Také hodnoty už patria do svetovej špičky medzi prevádzkovateľmi tlakovodných reaktorov (PWR). Najlepšia štvrtina blokov vo svete dosahuje hodnoty viac ako 91% a najlepšia desatina nad 92,7%. Menší pokles strednej hodnoty viditeľný v grafe v posledných dvoch rokoch je ovplyvnený najmä tzv. rozšírenými odstávkami oboch bohunických blokov. Takéto GO sú plánované raz za 8 rokov, aby mohli byť vykonané predpísané kontroly a testy zariadenia. Súčasne sa využívajú na vykonanie modernizačných prác pre zabezpečenie dlhodobej prevádzky až na predpokladaných 60 rokov.

Ďalší pohľad na spoľahlivosť prevádzky dáva ukazovateľ FLR (Forced Loss Rate – koeficient vynútených strát). Ten bol WANO zavedený až neskôr a sleduje pomerný výpadok výrobnej kapacity voči maximálne možnej výrobe počas obdobia mimo plánovanej odstávky. Či už ide o stratu na výrobe z dôvodu úplnej neplánovanej odstávky alebo z dôvodu zníženia výkonu bloku.

priemer-flr

Aj v tomto ukazovateli sme zaznamenali na Slovensku výrazné zlepšenie. Napríklad v rokoch 2001, 2006 a 2007 bola priemerná hodnota viac ako 2%. V minulom roku poklesla na necelých 0,5%, pričom v rokoch 2011-2015 boli hodnoty ešte nižšie – pod 0,3%, s minimom v roku 2014 – 0,07%, pričom na blokoch v J. Bohuniciach boli výpadky prakticky nulové (0,01%, resp. 0%). Je pravda, že v minulom roku neboli hodnoty v očakávaných medziach (čo je práve tých menej ako 0,3%, pod ktorou je najlepšia štvrtina blokov na svete). Bolo to spôsobené spomínaným neplánovaným automatickým odstavením prvého bloku v Mochovciach, a tiež niekoľkými ďalšími výpadkami výroby, najmä z dôvodu porúch zariadení v konvenčnej časti elektrární. V kontexte neplánovaných predĺžení GO blokov v Bohuniciach a Mochovciach zaznamenaných v r. 2016 z dôvodu niekoľkých ľudských chýb a nedostatkov v organizácii prác, to pre prevádzkovateľa našich JE znamená, že netreba poľavovať v snahe po kontinuálnom zlepšovaní a hľadaní možností pre zvyšovanie ľudskej spoľahlivosti i spoľahlivosti zariadenia.

Na záver spomeňme ešte jeden ukazovateľ súvisiaci s radiačnou ochranou profesionálnych pracovníkov. Ide o kolektívnu efektívnu dávku (KED) na jeden blok. Tá vyjadruje celkovú efektívnu dávku ožiarenia všetkého personálu prevádzkovateľa a dodávateľov v príslušnom roku. Samozrejme v atómke sa vyskytujú aj práce v prostredí, kde je zvýšená radiácia. Také práce sú starostlivo plánované, realizované a vyhodnocované so snahou o optimalizáciu radiačnej záťaže.

priemer-ked

Namerané individuálne dávky jednotlivých pracovníkov sú veľmi nízke a ani zďaleka sa nepribližujú legislatívnemu limitu ožiarenia, ktorý je pre každého pracovníka 50 mili-Sievertov (mSv) za rok, resp. sumárne 100 mSv počas piatich po sebe idúcich rokoch. Maximálne individuálne dávky sú u nás na úrovni niekoľkých mSv, t. j. napr. od 0 do 2-5 mSv, čo je aj pre maximálne hodnoty cca 25x až 10x menej ako limitná individuálna dávka ožiarenia 50 mSv za rok.

V ukazovateli Kolektívnej efektívnej dávky (KED) už tradične patríme k špičke. Priemerná hodnota 146 man mSv*) v minulom roku je nižšia ako priemerná hodnota najlepších desať % blokov PWR vo svete (ktoré majú priemernú hodnotu 179 man mSv). V tých 10% sú zahrnuté aj naše elektrárne. V Mochovciach bola dokonca dosiahnutá najnižšia hodnota za celú históriu prevádzky našich blokov, 96 man mSv.

*) Poznámka: man mSV označuje jednotku sumárnej efektívnej dávky personálu elektrárne a dodávateľov. Predpona „man“ je tu použitá len pre zvýraznenie, že ide o súčet individuálnych dávok v mSv, teda o dávku kolektívnu.

Bolo by možné pokračovať výpočtom mnohých technických a organizačných opatrení, ktoré prevádzkovateľ jadrových blokov realizoval s cieľom zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky blokov, či pripravenosť na zvládanie aj veľmi nepravdepodobných havárií. Najdôležitejšia je najmä tzv. kultúra bezpečnosti, teda také povedomie a správanie personálu a manažmentu, ktoré garantuje prioritu jadrovej bezpečnosti voči prevádzkovým a ekonomickým záujmom a podporuje snahu neustále sa zlepšovať.

Poznámka:

Hodnoty uvedené v grafoch zahŕňajú aj 2 bloky JE V-1 do ich politicky vynúteného odstavenia v r. 2006, resp. 2008.

Príspevok člena redakčnej rady redigoval administrátor blogu Jozef V.

Príprava pracovníkov pre atómové elektrárne

06.12.2017

Od čitateľa J. K. sme dostali dopyt: V poslednom období boli v niektorých novinách uverejňované informácie o výpovediach pracovníkov jadrovej elektrárne, a aj o tom „že sú nenahraditeľní“. viac »

Aké reaktory pre SR a ako ich stavbu financovať?

09.06.2017

Na dobré otázky nie je ľahké rýchlo odpovedať. Pokúsime sa preto s istým odstupom odpovedať čitateľovi, ako sme avizovali v našom predchádzajúcom príspevku: c) Fisherman: aký typ reaktora viac »

Predlžovanie životnosti jadrových blokov a plány na výstavbu nových

15.05.2017

Pokračujeme v odpovediach na otázky čitateľa blogu Prevádzková bezpečnosť slovenských atómiek zn. Fisherman: Fisherman: Vďaka za fakty, ktoré sú odborníkom všeobecne známe. Odpoveď: prirodzene viac »

Rusko Východné ekonomické fórum Putin

Putin: Obyvatelia mnohých postsovietskych republík ľutujú rozpad ZSSR

19.10.2018 07:58

Ruský prezident ZSSR označil za "silný štát".

kriminalita Kuciak vražda Špeciálna prokuratúra

Muž z identikitu k vražde Kuciaka údajne spáchal samovraždu

19.10.2018 07:25, aktualizované: 07:36

Ronalda R. zatklo elitné komando pri razii v Kolárove.

trump, osn

Trump hrozí, že s pomocou armády uzavrie hranicu s Mexikom

19.10.2018 07:07

Americký prezident sa obáva skupiny troch tisíc migrantov zo Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly, ktorá putuje na sever.

Seniori často konzumujú potraviny, ktoré sú po dátume spotreby.

Bratislavu čaká seniorský víkend

19.10.2018 07:00

V Zichyho paláci vyvrcholí tretí ročník súťaže Senior Friendly, určenej všetkým, ktorí pomáhajú zvyšovať kvalitu života starším ľuďom.

veteranijadra

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 9561x
Priemerná čítanosť článkov: 1062x

Autor blogu

Kategórie