Založ si blog

O „slovenskom Černobyle“ – 2. časť

Dvadsiateho druhého februára, v deň 40. výročia druhej a finálnej vážnej havárie na jadrovej elektrárni A1 sme publikovali prvú časť blogu o hranej filmovej rekonštrukcii prvej havárie z 5.1.1976. Z priestorových dôvodov sme sa venovali len najzávažnejšiemu zavádzaniu divákov, ktorému sa vštepovalo do hlavy, že reaktor A1 bol rovnaký ako havarovaný reaktor v Černobyle. Tu sa zastavíme pri niektorých ďalších deformáciách scenáristov filmu.

Tendenčne sa tam tvrdí, že „bezpečnostné opatrenia, s ktorými mali byť zamestnanci pravidelne zoznamovaní, neboli dostatočné, nezaoberali sa únikom CO2… nikto zo zamestnancov presne nevedel, čo v takom prípade robiť… “  – prirodzene je možné dodatočne diskutovať čo bolo, alebo nebolo dostatočné (nie nadarmo sa hovorí, že po prehratej bitke vie každý vojačik čo sa malo robiť lepšie). Ale v skutočnosti pri pravidelných školeniach boli zamestnanci zoznamovaní s vlastnosťami CO2, s použitím dýchacích prístrojov atď. O prevádzkových únikoch CO2 z nedostatočne tesného systému „každý“ vedel a aj o tom, čo majú robiť v prípadoch veľkých únikov. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že operátori blokovej dozorne v súčinnosti s pracovníkmi zúčastnenými pri výmene palivového článku dokázali manipuláciami s turbokompresormi jednotlivých slučiek vyhovujúcim spôsobom reaktor chladiť až do úplného utesnenia kanála, z ktorého bol čerstvý článok vymrštený.

Pred uvedením reaktora do prevádzky v r. 1972 boli vykonané analýzy aj o možnosti a riešení situácie s úplnou stratou chladiva. Počítali sme aj s prirodzeným chladením (termosifon) zmesou vzduchu a CO2 bez práce turbokompresorov, pričom čiastočné chladenie palivových prútov by zabezpečoval reverzný pohyb vzducho-plynovej zmesi zdola nahor, vplyvom jej ohriatia od paliva. Sám som sa na týchto výpočtoch v pobočke EGÚ v J. Bohuniciach (Výskumný ústav energetický) v r. 1966-67 zúčastnil, pod vedením neskoršieho prvého predsedu Slovenskej nukleárnej spoločnosti J. Suchomela.

Je síce pravda, že všetci zúčastnení boli touto udalosťou v prvom momente šokovaní, ale boli si vedomí toho, že musia zabezpečiť uzavretie otvoru kanála, z ktorého prúdil pod tlakom plyn CO2, a zabezpečovať cirkuláciu zostatkového plynu cez reaktor. Tieto činnosti úspešne vykonali, vďaka odborným manipuláciám s chladiacimi slučkami, súčinnosti operátorov blokovej dozorne s personálom výmeny článku, ale aj teoretickej príprave, ktorá bola na úrovni znalostí a postupov tej doby. Dnešná príprava personálu je prirodzene na vyššej úrovni, vďaka simulátorom a výkonným počítačovým programom, ktoré dostatočne verne a rýchlo počítajú rozhodujúce fyzikálne veličiny celého systému jadrovej elektrárne.

Vráťme sa však ešte k začiatku havárie – komentátor sugestívne oznamuje, že pri výmene palivového článku „riziko výbuchu hrozí vždy… Skalec sa naťahuje rukou k článku (pozn. autora – pre ukončenie manipulácie)…z ničoho nič nastane silný výbuch a Skaleca odhodí do vzduchu…“  Z daného popisu by si človek mohol myslieť, že došlo k nejakému atómovému výbuchu, ale skutočnosť bola taká, že vyrazenie palivového článku ako „štupľa“, sprevádzané únikom plynu pod tlakom, spôsobilo tlakovú vlnu, ktorú v reaktorovej sále vnímali ako výbuch (otvorenie šampanského je podobne sprevádzané „výbuchom“). Celá udalosť od vyhodenia článku do čiastočného utesnenia otvoreného kanála zavážacím strojom trvala asi 1 hodinu. Za tento čas tlak plynu v reaktore poklesol únikom do sály zo 4,5 MPa na 0,2MPa (vo voľakedajších jednotkách 45 ata → 2 ata). Pozn. – reaktor bol už 24 hodín odstavený a preto východiskový tlak ako aj teplota plynu boli nižšie ako prevádzkové hodnoty.

Pre upresnenie predstavy čitateľov o udalosti budem citovať zo Správy o priebehu výmeny palivového článku z technologického kanála H-05, spísanej 9.1.1976:

…….(vynechané stránky popisujú prípravné práce a vytiahnutie vyhoreného palivového článku, pre jednoduchosť sú vynechané tiež niektoré pomocné manipulácie)…………….

Po výmene vyhoreného PČ za čerstvý ………Ing. Katrlík vydal s. Pačesovi príkaz na spustenie (čerstvého) PČ z Technologického kanála H-05 do aktívnej zóny. Po zavesení tyče ϕ 36 na žeriav S 5t a nacentrovaní na Technologický kanál H-05 previedol s. Skalec spojenie tyčí ϕ 36 a ϕ 20. Po prizdvihnutí palivového článku mikrozdvihom cca o 25 mm /žeriavnik s. Pačes/ s. Skalec vybral operný „C“ krúžok. Po jeho vybratí došlo k vymršteniu palivového kompletu z reaktora a k mohutnému výronu plynu z TK H-05. S. Skaleca tlak plynu odhodil cca 3 m pričom došlo k jeho zraneniu na hlave. Po dopadnutí na podlahu reaktorovej sály sa s. Skalec zdvihol a utekal k východu č. 1 z reaktorovej sály.………………………..Únikom plynu došlo k odtlakovaniu reaktora až na hodnotu 0,2 MPa (pozn. – v správe 2 kp/cm2). S. Pačes po oznámení situácie v reaktorovej sále operátorovi transportnej technológie a Ing. Kubalovi bol poverený za prítomnosti smenového dozimetristu nacentrovať Zavážací stroj 1 na TK H-05 a zastaviť únik plynu z reaktora. Na vykonanie tejto manipulácie išli pracovníci v kyslíkových prístrojoch. ……………………………….…(Pačes) po uvoľnení cesty nacentroval ZS 1 na TK H-05. Nacentrovanie musel prevádzať iba podľa dlaždíc na reaktore, pretože cez okulár na maske kyslíkového prístroja nevidel cez optiku ZS 1 na značku TK H-05. Po spustení hlavice ZS 1 o 12.45 hod. táto nesadla správne na ústie TK a preto s. Pačes po dohovore s operátorom previedol pokus o ručné prizdvihnutie hlavice a jej opätovné spustenie. Ani po tomto pokuse nedošlo k signalizácii utesnenia technologického kanála. Úniky sa však značne znížili, takže bolo možné čiastočne zvýšiť tlak v reaktore a zabezpečiť chladenie palivových článkov. Asi o 19,15 zavolal Smenový inžinier Ing. Holéczy Ing. Katrlíkovi, že už asi 2 hodiny pozoruje zníženie únikov plynu z reaktora. Ing. Katrlík previedol kontrolu dosadnutia hlavice ZS 1 na TK H-C5 a zistil, že signalizuje dosadnutie.

Poznámka – podľa neskorších analýz a z výpovedí účastníkov sa predpokladá, že pokles tlaku v reaktore bol väčší ako sa uvádza v Správe, t. j. pod 0,2 MPa, nakoľko už nebolo počuť zvukový efekt kritického výtoku plynu.

reaktorova-sala

Pohľad do reaktorovej sály so zavážacím strojom medzi krátkodobými skladmi paliva a vekom reaktora

Dôvodom pre len čiastočné utesnenie kanála bola námraza, ktorá sa na jeho vstupe vytvorila vplyvom adiabatickej expanzie plynu, ktorý sa pri výtoku z vyššieho tlaku na nižší ochladzuje („chladničkový“ efekt). Po znížení únikov po dosadnutí hlavice zavážacieho stroja na námrazu okolo vstupu kanála sa námraza postupne rozpustila a cca za 5 hodín hlavica zavážacieho stroja kanál utesnila.

Príčinou havárie bol nedokonale „uzamknutý“ technologický kanál po zavezení palivového kompletu zavážacím strojom. Konkrétnou príčinou bolo cudzie teleso medzi telesom tesniacej zátky a maticou  ktoré mohlo zabrániť dosadnutiu. Pri kontrole tesniacej zátky bolo neskôr zistené, že poistka imbusovej skrutky, ktorá mala brániť jej otáčaniu, sa samovoľne uvoľnila a vypadla z imbusu. Dve z troch týchto poistiek chýbali… Technologické riešenie tohto uzáveru teda nebolo dostatočne spoľahlivé pre takéto miesto a takúto prevádzku…

Z chýb vo filmovej sekvencii sa dá usudzovať, že spolupráca fy JAVYS, a. s. pri príprave filmu bola len okrajová (vystúpenia 3 účastníkov udalosti uvádzajúcich niektoré fakty z priebehu havárie). Domnievame sa, že nikto z firmy nečítal scenár a asi ani nevidel výsledný produkt pred jeho uvedením v TV v r. 2007.

Vo filme sa tiež podsúva verejnosti informácia, že správy o havárií v A-1 boli utajované. Celá energetická obec informácie mala a žiadne nariadenia o utajovaní neexistovali. Správa bola odoslaná aj Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (angl. IAEA) vo Viedni.

 

Za spolupráce členov redakčnej rady blogu „veteranijadra“ spracoval Jozef V., administrátor blogu

Príprava pracovníkov pre atómové elektrárne

06.12.2017

Od čitateľa J. K. sme dostali dopyt: V poslednom období boli v niektorých novinách uverejňované informácie o výpovediach pracovníkov jadrovej elektrárne, a aj o tom „že sú nenahraditeľní“. viac »

Aké reaktory pre SR a ako ich stavbu financovať?

09.06.2017

Na dobré otázky nie je ľahké rýchlo odpovedať. Pokúsime sa preto s istým odstupom odpovedať čitateľovi, ako sme avizovali v našom predchádzajúcom príspevku: c) Fisherman: aký typ reaktora viac »

Predlžovanie životnosti jadrových blokov a plány na výstavbu nových

15.05.2017

Pokračujeme v odpovediach na otázky čitateľa blogu Prevádzková bezpečnosť slovenských atómiek zn. Fisherman: Fisherman: Vďaka za fakty, ktoré sú odborníkom všeobecne známe. Odpoveď: prirodzene viac »

Danko

Predseda NR SR sa na Bratislavskom hrade stretol s viac ako 50 diplomatmi

18.01.2018 20:04

Po 25 rokoch samostatnosti vie Slovenská republika ešte hlbšie oceniť postoj krajín, ktorého sa jej dostalo v čase, keď pomoc a ochranu najviac potrebovala.

farmaceut, lekáreň, lekárnička, lekarnik, lekaren

Mali by lekárne vlastniť laici?

18.01.2018 20:00

Viac ako 50 percent lekární po celom Slovensku je dnes v rukách laikov. Lekárnici to chcú zmeniť.

Matúš Hollý, lunter

Lunter má horúcu linku. Banskobystrická župa sa otvára občanom

18.01.2018 17:54

Kotlebovské časy, počas ktorých boli na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja púšťaní iba novinári z vybraných médií, sú preč.

migranti

Čoraz viac migrantov sa snaží dostať do Európy cez Španielsko

18.01.2018 17:41

Migračnú trasu cez Španielsko si vyberajú pre sprísnenie kontrol v Líbyi a Turecku.

veteranijadra

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 7692x
Priemerná čítanosť článkov: 855x

Autor blogu

Kategórie